Podmienky a pravidlá

Vitajte na stránke https://cryptostec.com/sk (ďalej len „webová stránka“).

Webová stránka sa poskytuje výlučne na informačné účely a nemala by sa používať ako základ pre akékoľvek investície alebo iné účely.

Pojmy „my“, „nás“, „náš“ sa vzťahujú na spoločnosť Cryptostec, na prevádzkovateľov webovej stránky alebo na kohokoľvek v ich mene. Pojem „vy“ sa vzťahuje na zákazníka, ktorý navštevuje webovú lokalitu, prispieva obsahom na webovú lokalitu alebo koná akýmkoľvek iným spôsobom v súvislosti s webovou lokalitou

Webová lokalita je vám ponúkaná pod podmienkou, že akceptujete bez zmien všetky tieto podmienky, ustanovenia a upozornenia uvedené nižšie (ďalej spoločne len „podmienky“). Prístupom na webovú lokalitu alebo jej používaním akýmkoľvek spôsobom vyjadrujete svoj súhlas s týmito Podmienkami. Pozorne si tieto Podmienky prečítajte. Ak nesúhlasíte so všetkými týmito podmienkami, nepoužívajte túto webovú lokalitu.

Odporúčame vám, aby ste tieto Podmienky pravidelne kontrolovali, či neboli aktualizované. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť alebo inak upraviť tieto Podmienky bez predchádzajúceho upozornenia a váš ďalší prístup alebo používanie Webovej lokality znamená, že súhlasíte s aktualizovanými alebo upravenými Podmienkami. 

POUŽÍVANIE WEBOVEJ LOKALITY

Webovú lokalitu môžete používať výlučne na súkromné a osobné účely. Webovú lokalitu ani žiadny jej obsah nesmiete používať na komerčné účely. Na používanie našej webovej lokality musíte mať minimálne 18 rokov. Používaním našej webovej lokality a súhlasom s týmito podmienkami používania zaručujete a vyhlasujete, že máte najmenej 18 rokov. Naša webová lokalita používa súbory cookie. Používaním našej webovej lokality a súhlasom s týmito podmienkami používania vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie v súlade s týmito podmienkami našich zásad ochrany osobných údajov.

OBSAH UŽÍVATEĽA

Webová lokalita umožňuje používateľom odosielať a zverejňovať komentáre a obsah na rôznych miestach (ďalej len „obsah“). Preberáte výhradnú zodpovednosť za svoj Obsah a za dôsledky jeho zverejnenia. Obsah odoslaný používateľmi nevyjadruje názory webovej lokality. Uverejnenie Obsahu nezaručuje jeho platnosť, spoľahlivosť, presnosť, zákonnosť ani to, že je aktuálny. 

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI A ZÁRUKY

Obsah webovej lokality a všetky súvisiace informácie, produkty a služby uverejnené na webovej lokalite môžu obsahovať nepresnosti alebo chyby. nezaručujeme ich presnosť a odmietame akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo iné nepresnosti týkajúce sa informácií a opisov zobrazených na webovej lokalite. takéto chyby a opomenutia sú vlastné každej komunitnej službe, ktorá funguje na základe príspevkov používateľov a nimi poskytnutých informácií. webová lokalita je vám ponúkaná v stave, v akom je, a nemali by ste ju používať na žiadne iné účely okrem osobného všeobecného čítania (najmä nie ako základ pre akúkoľvek investíciu do bitcoinu alebo do akejkoľvek inej technológie, produktu alebo položky, ktorá je tu podrobne opísaná).

Nerobíme žiadne vyhlásenia o vhodnosti informácií, obsahu, údajov, produktov a služieb obsiahnutých na webovej lokalite na akýkoľvek účel a zahrnutie alebo ponuka akýchkoľvek produktov alebo služieb na webovej lokalite nepredstavuje žiadne schválenie alebo odporúčanie takýchto produktov alebo služieb z našej strany. všetky tieto sú poskytované „tak, ako sú“ a „tak, ako sú k dispozícii“ bez akejkoľvek záruky. odmietame všetky záruky a podmienky, že webová lokalita, jej servery alebo akýkoľvek e-mail odoslaný od nás neobsahuje vírusy alebo iné škodlivé komponenty. týmto odmietame všetky záruky a podmienky týkajúce sa týchto informácií, softvéru, produktov, údajov, prác a služieb vrátane všetkých predpokladaných záruk a podmienok obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, titulu a neporušovania práv.

V žiadnom prípade nenesieme my (naši predstavitelia, riaditelia a pridružené spoločnosti) zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, trestné, náhodné, osobitné alebo následné škody vyplývajúce z vášho prístupu k webovej lokalite, jej zobrazenia alebo používania, alebo s oneskorením alebo nemožnosťou prístupu k webovej lokalite, jej zobrazenia alebo používania (okrem iného vrátane vášho spoliehania sa na názory uvedené na webovej lokalite; akékoľvek počítačové vírusy, informácie, softvér, prepojené stránky, produkty a služby získané prostredníctvom webovej stránky; alebo inak vyplývajúce z prístupu, zobrazenia alebo používania webovej stránky), či už na základe teórie nedbanlivosti, zmluvy, deliktu, prísnej zodpovednosti alebo inak, a to aj v prípade, že spoločnosť compare me bola upozornená na možnosť vzniku takýchto škôd.

v každom prípade sa váš jediný prostriedok nápravy obmedzí na opravu takýchto chýb alebo porúch a vzhľadom na príslušné okolnosti.

Okrem toho, a bez odchýlky od vyššie uvedeného ustanovenia, nebudeme zodpovední za žiadnu formu zodpovednosti vyplývajúcu z vášho spoliehania sa na obsah komerčných informácií zverejnených na webovej stránke alebo v súvislosti s nimi.

Toto obmedzenie zodpovednosti odráža rozdelenie rizika medzi stranami. Obmedzenia uvedené v tejto časti zostávajú v platnosti a uplatňujú sa aj v prípade, ak sa zistí, že akýkoľvek obmedzený prostriedok nápravy uvedený v týchto Podmienkach nesplnil svoj základný účel.

PRÍSLUŠENSTVO

Ak sa rozhodnete kúpiť niektorý z produktov, softvéru alebo služieb, na ktoré odkazujeme a ktoré propagujeme na našej webovej lokalite, môžeme získať províziu bez akýchkoľvek ďalších nákladov pre vás. Vyjadrené názory pochádzajú od našich vlastných nezávislých recenzentov a spisovateľov, poverených poskytovaním užitočných recenzií a ich nezaujatých názorov. 

Mali by ste predpokladať, že každý externý odkaz, na ktorý kliknete na našej webovej lokalite, je partnerský odkaz, ktorý vedie k nášmu partnerovi, ktorý nám platí. 

Prosím, podporte nás nákupom prostredníctvom našich partnerských odkazov, ak považujete našu webovú stránku za užitočnú, aby sme mohli túto webovú stránku udržiavať 100 % bezplatnú (a bez neporiadku, t. j. reklamných bannerov a otravných vyskakovacích okien).

ODKAZY A KOMERČNÉ INFORMÁCIE V SOFTVÉRI

Do webovej lokality môžeme začleniť reklamy a/alebo informácie komerčného charakteru. Zdroj takýchto informácií môže pochádzať od nás alebo od tretích strán. Nemôžeme zaručiť ich spoľahlivosť alebo presnosť. Zdôrazňujeme, že reklama alebo zverejnenie komerčného obsahu z našej strany nepredstavuje odporúčanie alebo nabádanie na obstaranie inzerovaného tovaru alebo služieb.

webová lokalita obsahuje odkazy na služby alebo aplikácie, ktoré neprevádzkujeme ani nespravujeme, nenesieme zodpovednosť za akúkoľvek formu zodpovednosti vyplývajúcu z vášho spoliehania sa na obsah takýchto služieb a aplikácií alebo v súvislosti s nimi alebo na akékoľvek informácie nimi poskytované, okrem iného vrátane ich úplnosti, presnosti, správnosti alebo ich aktuálnosti. Nenesieme zodpovednosť za žiadne priame ani nepriame škody, peňažné ani iné, ktoré vzniknú v dôsledku vášho používania alebo spoliehania sa na obsah služieb, ku ktorým ste sa dostali prostredníctvom odkazov na webovej lokalite.

KONTAKTUJTE NÁS

Môžete nás kontaktovať v súvislosti s akoukoľvek otázkou týkajúcou sa Webovej lokality prostredníctvom stránky „Kontaktujte nás“ na Webovej lokalite alebo prostredníctvom tejto e-mailovej adresy – support@cryptostec.com. Vynaložíme maximálne úsilie, aby sme vašu otázku urýchlene vyriešili.

Cryptostec
Upozornenie - Informácie uvedené na tejto webovej stránke slúžia len na informačné účely a nenahrádzajú odborné finančné, právne alebo daňové poradenstvo. Skôr ako začnete konať na základe informácií, ktoré tu nájdete, mali by ste sa poradiť s odborníkom.Táto webová stránka môže byť kompenzovaná uvedenými spoločnosťami prostredníctvom reklamy, partnerských programov alebo inak. Akékoľvek odkazy na produkty, sadzby alebo webové stránky tretích strán sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Pred účasťou na akýchkoľvek ponukách tretích strán vykonajte príslušný prieskum. CFD sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu© Copyright 2021 Cryptostec