Handel med råvarer: Den komplette guide

En råvare er en grundlæggende vare eller en råvare, der bruges til at fremstille andre varer. Råvarer bruges til at udvikle ting, som vi er afhængige af hver dag. Aktiver som olie, guld, kobber, træ, jern og sølv kan bruges som eksempler på råvarer.

Råvarer er standardiserede og udskiftelige for at isolere dem fra andre ting. Uanset hvor varen er fremstillet, vil to ens enheder være mere eller mindre ensartede.

Handel med råvarer 

Spekulanter bør ved handel med råvarer tage hensyn til elementer som f.eks. handel's relaterede volatilitet niveauer, den førnævnte markedsfluiditet og andre variabler, der påvirker prisbevægelser, som beskrevet nedenfor.

Handel med råvarer finder nu sted på globale platforme som London Metal Exchange (LME) og Chicago Mercantile Exchange (CME). For at handle med råvarer skal du først åbne en konto hos en handelsplatform, der giver adgang til råvaremarkederne.

Handel's Former for råvarehandel:

Futures:

Det oprindelige formål med en futures-kontrakt var at sikre producenterne mod pludselige prisændringer. Med generationernes afvikling er futures blevet en succesfuld måde at handle med varer på. En future kontrakter i bund og grund en aftale om at købe eller sælge en vare til en bestemt pris og på en bestemt dato. Varerne skal betales og/eller leveres på den dato, der er angivet i kontrakten.

Kontrakt for forskel (CFD): 

En differencekontrakt er en aftale, der bestemmer forskellen mellem aktivets startpris og slutpris for at indgå en aftale om gevinst eller tab. Med hensyn til CFD'er bør en afregning af gevinst eller tab ske kontant i stedet for fysisk levering. CFD'er giver erhvervsdrivende et godt middel til at få adgang til varer uden det aktiv, som de har. CFD'er er blevet populære, fordi de gør det muligt for handlende at tjene penge ved hjælp af gearing, et stærkt instrument på det meget likvide råvaremarked, via stigende og faldende priser.

Indirekte investering:

Køb af beholdninger og gensidige fonde eller ETF'er, der betrag tes som indirekte investeringer, er en anden mulighed for investorer til at opnå eksponering mod råvarer. Man skal dog huske på, at aktier og investeringsforeninger er helt separate aktivklasser, som ikke nødvendigvis påvirkes af de kræfter, der dikterer råvaremarkederne.

Valgmuligheder: 

Handel med optioner på råvarer sker i form af call- og put-optioner. Man køber retten til at købe og sælge et bestemt underliggende aktiv til en bestemt pris inden for en bestemt tidsperiode. Call-optioner giver dig mulighed for at købe en råvare, mens put-optioner giver dig mulighed for at sælge den.

Aktier:

Aktiehandel er en populær teknik til handel i sektoren. Den giver dig mulighed for at investere i aktier i en virksomhed, der ejer råvarer. Derefter venter du på, at priserne stiger for at kunne sælge aktierne med fordel.

Hvorfor handle med råvarer?

Råvarehandel har mange fordele. Her er nogle af de primære fordele:

Masser af handlemuligheder: Da råvarepriserne er svingende, har handlende en fordel, fordi der altid er masser af handelsmuligheder. Handlende kan også handle i begge retninger, hvilket betyder, at de kan drage fordel af både opadgående og negative markedsudsving.

Gearing kan øge overskudd: Når du handler med råvarer, kan du bruge “gearing” til at kontrollere en stor mængde penge med en lille investering. Dette er fordelagtigt, da det har evnen til at mangedoble dine fordele. Gearing kan dog også øge dine tab, så det er vigtigt at være opmærksom på farerne. 

Råvaremarkederne fungerer døgnet rundt i det meste af ugen. Det betyder, at du kan handle på din egen tid.

Råvarer har minimale korrelationer til konventionelle aktivklasser såsom aktier og obligationer, hvilket giver mulighed for portefølje diversificering. Guld, der f.eks. betragtes som et “safe-haven”-aktiv, stiger ofte i høj grad i perioder med økonomisk usikkerhed, mens aktierne falder. Dette indebærer, at råvarer kan hjælpe handlende og investorer med at diversificere deres porteføljer, samtidig med at den samlede porteføljerisiko muligvis sænkes.

En sikring mod inflation: Inflation får konventionelle valutaer til at miste købsværdi over tid (stigningerne i priserne på varer og tjenesteydelser over tid). Da råvarepriserne ofte stiger i perioder med høj inflation, kan råvarer beskytte investorer mod inflation.

Hvordan handler man med råvare-CFD'er?

CFD'er er en af de enkleste og mest populære måder at handle med råvarer på. En kontrakt for forskel (CFD) er en aftale mellem en erhvervsdrivende og en mægler om at tjene på prisforskellen mellem åbning og lukning af en handel.

Ved at investere i råvare-CFD'er slipper man for omkostningerne til opbevaring af råvarer i tilfælde af fysisk levering. Handel med råvarer med CFD'er giver dig mulighed for at gå lang eller kort uden at skulle handle med traditionelle råvarebørser som CME eller NYMEX.

CFD'er giver dig også mulighed for at handle råvarer i begge retninger. Du kan forsøge at drage fordel af enten opadgående eller nedadgående fremtidige prisbevægelser, uanset om din råvareprisprognose er positiv eller negativ.

Desuden er handel med råvarer via CFD'er ofte provisions fri, idet mæglere tjener på spreadet – og handlende tjener på den samlede prisændring.

En anden fordel er, at CFD'er er gearede produkter. det betyder, at der kræves et lille kapitalbeløb for at åbne en position og opnå eksponering for et langt større beløb i handlen. Dette resulterer i en forstærkning af overskud og tab, da de bestemmes af den samlede handelsværdi.

Typer af råvarer 

Råvarer kan generelt inddeles i tre hovedkategorier: metaller, energi og landbrugsprodukter. Her er et kig på hver af disse kategorier. 

Metaller

Guld, sølv, platin og kobber er alle eksempler på metaller. Nogle investorer kan vælge at investere i ædelmetaller, især guld, i perioder med marked turbulens eller bear markets, da det er et pålideligt og forudsigeligt metal med en reel, overførbar værdi. Investering i ædelmetaller kan også bruges som en sikring mod høj inflation eller valuta forringelse.

Energi

Råolie, fyringsolie, naturgas og benzin er blot nogle få af de tilgængelige energi råvarer. At efterspørgslen efter energi relaterede varer er steget samtidig med, at olieforsyningerne er blevet mindre, har globale økonomiske ændringer og faldende olieudbytte fra etablerede oliekilder rundt om i verden historisk set bidraget til stigende oliepriser.

Landbrug 

Landbrugsvarer omfatter afgrøder og dyr, der dyrkes eller opdrættes på gårde eller plantager. Korn, husdyr, sukker, bomuld, kakao, hvede og mejeriprodukter er almindelige landbrugsvarer, som giver næring til mennesker og dyr over hele verden.

Hårde vs. bløde råvarer 

Kaffe, kakao, sukker, majs, hvede, sojabønner, frugt og kvæg er eksempler på bløde råvarer. Råvarer, der dyrkes i stedet for at blive udvundet, kaldes bløde råvarer; sidstnævnte (f.eks. olie, kobber og guld) kaldes hårde råvarer.

Hvad driver råvarepriserne? 

Hver enkelt råvares pris påvirkes af specifikke faktorer.

Samlet set er udbud og efterspørgsel de vigtigste faktorer, der påvirker råvarepriserne. En råvares pris stiger som reaktion på øget efterspørgsel, mens prisen falder som reaktion på et overudbud.

Mange forskellige faktorer har indflydelse på udbud og efterspørgsel. Her er nogle af de vigtigste elementer, der skal tages i betragtning.

Efterspørgsel 

Den verdensomspændende rejseindustri gik i stå i begyndelsen af 2020, da Covid-19-epidemien fik verden til at gå i lockdown-mode. Som følge heraf faldt efterspørgslen efter olie, som bruges i benzin og flybrændstof, dramatisk. Som følge heraf styrtdykkede olieprisen dramatisk.

De vigtigste drivkræfter for råvareefterspørgslen omfatter: 

 • Den globale økonomis tilstand: Efterspørgslen efter en lang række råvarer har tendens til at være høj i perioder med stærk økonomisk ekspansion på grund af øget bygge- og fremstillings aktivitet. Efterspørgslen efter råvarer har på den anden side tendens til at være lavere i perioder med svag økonomisk vækst, da bygge- og fremstillingsaktiviteterne er reduceret.
 • Vækstmarkeder som Kina og Indien er en stor kilde til efterspørgsel efter råvarer. Der er brug for råvarer til at skabe infrastruktur, drive fabrikker og brødføde den voksende befolkning i disse lande. Efterspørgslen efter råvarer har tendens til at være høj i perioder med økonomisk ekspansion på de nye markeder.
 • Forbruger Tendenserne er lige så vigtige for vareefterspørgslen. Efterspørgslen efter smykker kan f.eks. øge efterspørgslen efter guld. På samme måde kan efterspørgslen efter biler påvirke efterspørgslen efter platin, som er nødvendigt for at fremstille katalysatorer, der er med til at reducere køretøjers emissioner.
 • Substitution af råvarer kan have en skadelig indvirkning på efterspørgslen i fremstillingsindustrien. Køberne vil søge billigere alternativer, hvis en bestemt råvare bliver for dyr. Kobber, som anvendes i en lang række industrielle applikationer, er et passende eksempel. Efterhånden som kobberpriserne er steget, er flere virksomheder gået over til aluminium som substitut.
 • Den amerikanske dollars styrke: De fleste varer er prissat i amerikanske dollars. Når værdien af den amerikanske dollar falder, bliver varer billigere i andre valutaer, hvilket øger efterspørgslen. Når den amerikanske dollar tidligere er blevet ringere end andre store valutaer, har råvarepriserne haft tendens til at stige. Denne omvendte sammenhæng er dog ikke altid sand.

Udbud 

Saudi-Arabiens olie forarbejdningsanlæg Saudi Aramco blev angrebet af en sværm af eksplosive droner den 14. september 2019. Droneangrebet resulterede i enorme brande på faciliteterne, hvilket midlertidigt reducerede Saudi-Arabiens olieproduktion med omkring halvdelen – omkring 5 % af den globale olieproduktion. Oliepriserne steg kraftigt som følge af det pludselige fald i udbuddet.

Udbuddet af råvarer påvirkes af en række faktorer, bl.a:

 • Statslig indgriben: Ved at indføre produktionsbegrænsninger kan regeringerne spille en vigtig rolle for råvareudbuddet. F.eks. har Organisationen af Olieeksporterende Lande (OPEC), som er en mellem statslig olie organisation, været kendt for at pålægge oliemarkedet at skære ned på udbuddet for at støtte priserne.
 • Konflikter mellem lande, terrorangreb, handelskrige, samfundsmæssige uroligheder og lukning af vigtige transportveje er alle eksempler på geopolitiske begivenheder, der kan påvirke råvareforsyningen.
 • Vejret: Udbuddet af landbrugsråvarer som sukker, bomuld og kakao kan alle påvirkes af vejret. Landmænd har brug for konstante vejr cyklusser for at dyrke afgrøder af disse typer råvarer.

Risikostyring Strategier 

Når du handler med råvarer, kan du aldrig helt eliminere risikoen; du kan dog mindske den ved at fokusere på risikostyring.

Følgende er tre strategier til risikoreduktion:

 • Valg af den rigtige position størrelse for hver handel: Før du begynder at handle med råvarer, skal du beslutte dig for den bedste position størrelse for hver handel. En fornuftig tommelfingerregel er aldrig at sætte mere end 5 % af din kapital på spil i en enkelt handel. Handel med mere end 5 % pr. handel kan resultere i tab, som er svære at komme sig over.
 • Brug af stop tab: Stop losses er en vigtig del af enhver sund risikostyring tilgang. Stop losses bruges til at begrænse handelstab ved at lukke tabte positioner, før de bliver for store.
 • Diversificering af din portefølje: En portefølje, der overvåger en varieret blanding af aktiver, vil være mindre risikabel end en portefølje, der udelukkende koncentrerer sig om ét element. Du kan reducere din samlede porteføljerisiko ved at sprede din portefølje over flere aktivklasser som f.eks. aktier, ETF'er, kryptovalutaer og råvarer.

Bedste handelsplatforme for råvarer

Trading
Platform
Gebyrer Gearing Anmeldelse Fremme Sitet
1XTB anmeldelse (1) Nul
provision*
 • Spread fra 0,1 pips
Op til 1:500*

Varierer pr. instrument

type og
kundetype
 • Ingen tilgængelig på dette tidspunkt
2eToro anmeldelse Nul
provision*
 • Spread fra 1 pips
1:30*


Varierer pr. instrument

type og
kundetype
 • Ingen tilgængelig på dette tidspunkt
3Admiral Markets anmeldelse (2) (1) Nul
provision*
 • Spread fra 0,7 pips
Op til 1:500*


Varierer pr. instrument

type og
kundetype
 • Det tilbyder 100% bonus og cash back.
 • *Det gælder ikke for CySEC kunder.
4plus500 anmeldelse Nul
provision*
 • Spread gælder
Op til 1:300*


Varierer pr. instrument

type og
kundetype
 • Velkomstbonus* (Kun for australske brugere)
5Libertex Kommissionen gælder
 • Spread fra 0 pips
Op til 1:999*


Varierer pr. instrument

type og
kundetype
 • Det tilbyder 100% bonus og cash back.
 • *Det gælder ikke for CySEC kunder.
6Skilling anmeldelse (1) Nul
provision*
 • Spread fra 0,7 pips
Op til 1:500*


Varierer pr. instrument

type og
kundetype
 • Ingen tilgængelig på dette tidspunkt
7Blackbull Markets anmeldelse (1) Nul
provision*
 • Spread fra 0,8 pips
Op til 1:500*


Varierer pr. instrument

type og
kundetype
 • Ingen tilgængelig på dette tidspunkt
8Vantage Fx anmeldelse Nul
provision*
 • Spread fra 1.4 pips
Op til 1:500*

V
Varierer pr. instrument

type og
kundetype
 • 50% velkomstbonus

Oversigt

Både nybegyndere og erfarne handlere har en række muligheder for at investere i finansielle instrumenter, der giver adgang til råvaremarkederne. Mens råvarefutureskontrakter er den mest direkte måde at deltage i pris bevægelserne i branchen på, er der andre typer investeringer med lavere risiko, som også giver tilstrækkelige muligheder for eksponering for råvarer.

Råvarer er kendt for at være risikable investeringsmuligheder, fordi de kan blive påvirket af usikkerheder, der er vanskelige, hvis ikke umulige, at forudsige, såsom usædvanlige vejrmønstre, epidemier og naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

DISCLAIMER The information contained on this website is for informational purposes only and is not a substitute for professional financial, legal or tax advice. You should consult a professional before acting on any information found here. this website may be compensated by the companies listed through advertising, affiliate programs or otherwise. Any links to third party products, rates or websites are subject to change without notice. Please do appropriate research before participating in third party offers. CFDs are complex instruments and carry a high risk of rapid loss of money due to leverage© Copyright 2023 Cryptostec This site is owned and operated by Zan - Zari Group ltd, Registration number 516775384